Hamkhedmati.com - بهترین مکان برای پیدا کردن همخدمتی های دوران سربازی
کی حال داشت بخواند این همه را؟ آن هم دستنوشته! دوست نویسنده ام داوود امیریان دفترها را آورده بود. می گفت مال یکی از بستگانش است و طرف اوائل جنگ سرباز بوده و خاطراتش را همان موقع توی جبهه نوشته. خودش نخوانده بود. می گفت تو بخ…