Hamkhedmati.com - بهترین مکان برای پیدا کردن همخدمتی های دوران سربازی
سلام از سربازان وطن در سال٨١تا٨٣ ر در بادگان شهید بابایی نیروی هوایی قصرفیروزه ٢ در تهران كسی نیستن/??